GROS hygiëne & schoonmaaksystemen

Actief sinds: 2018 Aug 06

bedrijfsinformatie

Leverancier :

GROS hygiëne & schoonmaaksystemen

E-mail :

john@grosbv.nl

Telefoonnummer :

0492-390221

Factuuradres :

Oude Bakelsedijk 6,
5421 WP Gemert
Let op, het correspondentie adres is niet altijd gelijk aan het retouradres. Stuur een e-mail naar info@facilitydeal.nl voor een goedkeuring en het juiste adres voor het terugsturen van uw product.

BTW nr :

NL820812560B01

Bestellingen

Wil je meer informatie over jouw bestelling? Controleer de status van uw bestelling in uw account. Kijk bij de help klant voor meer informatie.

algemene voorwaarden


                                                                                                                            

 

Algemene voorwaarden van GROS hygiëne & schoonmaaksystemen B.V.

gevestigd Oude Bakelsedijk 6, 5421 WP te Gemert,

Kamer van Koophandel te Eindhoven nummer 17043856

 

ARTIKEL 1             DEFINITIES

1.1       Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de koper, opdrachtgever en ieder andere partij die met GROS hygiëne & schoonmaaksystemen verder te noemen GROS, in onderhandeling treedt of met GROS een overeenkomst heeft gesloten.

1.2       Onder GROS wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle aan GROS op enigerlei wijze verbonden ondernemingen.

 

ARTIKEL 2            TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten, werkzaamheden en/of overeenkomsten van GROS.

2.2       GROS verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard, tenzij en voor zover GROS uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

 

ARTIKEL 3            AANBIEDINGEN

3.1       De aanbiedingen van GROS zijn vrijblijvend en kunnen tot onmiddellijk na de aanvaarding worden herroepen of gewijzigd.

3.2       Aanbiedingen zijn, onverminderd het onder 1 van dit artikel bepaalde, geldig gedurende de periode die in de aanbieding wordt genoemd.

 

ARTIKEL 4            OVEREENKOMST

4.1       Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat GROS met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2       De door GROS gezonden orderbevestiging, respectievelijk offerte, bij gebreke daarvan de factuur zijn bindend en gelden als volledig bewijs, behoudens eventuele onjuistheden die opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

4.3       Afwijkende afspraken zijn eerst bindend nadat GROS deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 5            PRIJZEN

5.1       Alle door GROS opgegeven prijzen zijn netto, derhalve exclusief verschuldigde omzetbelastingen en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief bijkomende kosten voor verpakking, vervoer en verzekering.

5.2       Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.3       GROS is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat hierin voor opdrachtgever een geldige reden is gelegen de overeenkomst op te zeggen c.q. de ontbinding daarvan in te roepen, indien en voor zover de kostprijsbepalende factoren van GROS stijgen nadat de overeenkomst gesloten werd. Dit geldt evenzeer indien prijsstijgingen het gevolg zijn van voorziene omstandigheden, die niettemin redelijkerwijs ten laste van opdrachtgever behoren te bekomen. De hierboven genoemde kostprijsverhogende factoren omvatten onder meer kostenstijgingen door wijziging van valutakoersen, verhoging van inkoopprijzen, verhoging van invoerrechten, omzetbelasting en accijnzen en een stijging van prijzen bij de toeleveranciers van GROS.

 

ARTIKEL 6            BETALING

6.1       Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2       GROS is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

6.3       Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet, is GROS zonder voorafgaande in gebreke stelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden in gevolge de wet.

6.4       Indien opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is GROS gerechtigd zonder nadere in gebreke stelling vanaf de factuurvervaldatum de wettelijke rente verhoogd met 2% in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.5       Indien GROS haar vordering ter incasso uithanden geeft, is opdrachtgever verplicht de daaraan verbonden kosten volledig te voldoen. Partijen stellen reeds nu vast dat de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 250,-.

 

ARTIKEL 7            LEVERTIJD

7.1       De door GROS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zonder verantwoordelijkheid. Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren, terwijl GROS in voorkomende gevallen niet gehouden is tot vergoeding van welke schade dan ook aan opdrachtgever. GROS verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd na te komen.

7.2       In geval van extra leveringen of werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever buiten de oorspronkelijke opdracht is GROS niet meer aan de overeengekomen levertijden gehouden.

 

ARTIKEL 8            LEVERING

8.1           Levering geschiedt af magazijn GROS tenzij anders wordt overeengekomen.

8.2                          Het risico voor te leveren zaken gaat op opdrachtgever over onmiddellijk na afzending van de zaken af magazijn GROS.

8.3           Afleveringen elders dan af magazijn GROS, alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4           In geval opdrachtgever tekorten en/of beschadigingen constateert aan de geleverde goederen/zaken, is

opdrachtgever gehouden zulks te doen vermelden op de afleveringsbon c.q. de vervoersdocumenten.

 

 

ARTIKEL 9            TRANSPORT EN RISICO

9.1           Indien niet af magazijn GROS wordt geleverd, heeft GROS het recht de wijze van transport, verzending en/of verpakking te kiezen zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid bestaat, tenzij GROS deze keuze niet voldoende zorgvuldig heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 10          RECLAMATIE/GARANTIE

10.1         Opdrachtgever is verplicht de zaken voor zijn rekening bij aflevering te onderzoeken en te keuren. Reclamering dient onmiddellijk na het onderzoek en de keuring plaats te vinden, in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering.

10.2         De reclamering dient schriftelijk en onder opgave van redenen aan GROS te worden bevestigd.

10.3         Gebruikelijke afwijkingen in hoeveelheden en kwaliteiten geven geen grond voor reclame. Bepalend zijn de door GROS vastgestelde hoeveelheden en kwaliteiten.

10.4         In geval van reclames is GROS slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde zaken.

10.5         Het indienen van reclames ontheft opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling overeenkomstig de factuur.

10.6         In geval van niet tijdige reclame wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

 

ARTIKEL 11          EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1         Zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan blijft GROS eigenares van alle verkochte en/of geleverde zaken.

11.2         Opdrachtgever heeft niet het recht de zaken op enigerlei wijze te vervreemden, te bezwaren of te verpanden totdat de overeengekomen betaling aan GROS heeft plaatsgevonden.

11.3         Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft GROS zonder dat een ingebrekestelling is vereist het recht afgifte van haar eigendom op te eisen.

 

ARTIKEL 12          AANSPRAKELIJKHEID

12.1         GROS is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een overeenkomst of samenhangend met een overeenkomst, dan wel aanspraken anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet van GROS.

12.2         Indien en voor zover GROS terzake van aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht de schade van een opdrachtgever te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.3         GROS is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

12.4         GROS is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door voorschriften, instructies, voorgeschreven werkwijzen, voorgeschreven of beschikbaar gestelde materialen of zaken afkomstig van opdrachtgever.

12.5         GROS is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever haar niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schade schriftelijk voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

12.6         Indien opdrachtgever handelingen of bewerkingen, vermenging daaronder begrepen, met door GROS geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten, zonder daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door GROS, is GROS nimmer aansprakelijk voor schade.

12.7         GROS in niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden indien opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door GROS bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of er niet voor zorgdraagt dat deze voorschriften, aanwijzingen en waarschuwingen daadwerkelijk worden nagekomen.

 

ARTIKEL 13          OVERMACHT

13.1         Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.

13.2         In bovenstaand verband wordt mede als overmacht beschouwd:

                - storing in het bedrijf van GROS, dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst

  verhinderd wordt, aanzienlijk kostbaarder of onredelijk bezwaarlijk wordt.

                - staking, ziekte of ongeval van personeel met de uitvoering van de opdracht belast.

                - vertraagde, foutieve of niet-levering door welke oorzaak dan ook van door GROS tijdig en op juiste wijze bestelde

  goederen.

13.3         In geval van overmacht zal opdrachtgever GROS gedurende 1 maand na de overeengekomen datum waarop de goederen/zaken dienen te zijn geleverd, de gelegenheid geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt heeft GROS het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is hebben partijen elk het recht de overeenkomst te ontbinden, dit dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding ten gevolge van de in dit lid omschreven overmachtssituatie is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.

13.4         GROS heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich voordoet nadat de prestatie van GROS geleverd had moeten zijn.             

 

ARTIKEL 14          TOEPASSELIJK RECHT

14.1         Op alle overeenkomsten van GROS is het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 15          GESCHILLEN

15.1         Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Den Bosch onverminderd het recht van GROS om het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van opdrachtgever.

 

                                                                                                                              GROS hygiëne & schoonmaaksystemen B.V.

                                                                                                                             Gemert, mei 2015