Mister Aqua

Actief sinds: 2018 Aug 28

Trakteer uzelf dagelijks op heerlijk bronwater Heerlijk bronwater uit een flessen waterkoeler of waterleidingkoeler van Mister Aqua. Wij bieden u een ruim assortiment Watercoolers en Waterleidingcoolers. Van een budget tot een design cooler, bij Mister Aqua bent u aan het juiste adres voor waterkoelers. Door levering vanuit onze distributiepunten in Haarlem en Vlodrop kunnen we garant staan voor snelle levering van uw bronwater en bieden we accurate service en onderhoud aan uw waterkoeler.

bedrijfsinformatie

Leverancier :

Mister Aqua

E-mail :

rob@misteraqua.nl

Telefoonnummer :

0475336644

Factuuradres :

Schaapweg 30a,
6063 BA Vlodrop
Let op, het correspondentie adres is niet altijd gelijk aan het retouradres. Stuur een e-mail naar info@facilitydeal.nl voor een goedkeuring en het juiste adres voor het terugsturen van uw product.

BTW nr :

8059.52.093.B01

Bestellingen

Wil je meer informatie over jouw bestelling? Controleer de status van uw bestelling in uw account. Kijk bij de help klant voor meer informatie.

algemene voorwaarden


Inhoudsopgave 

Artikel 1 : Definities

Artikel 2 : Toepassing Algemene Voorwaarden

Artikel 3 : Totstandkoming overeenkomst

Artikel 4 : Prijzen

Artikel 5 : Verandering in prijzen

Artikel 6 : Betaling

Artikel 7 : Levering

Artikel 8 : Reclame

Artikel 9 : Uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 10 : Huurovereenkomst

Artikel 11 : Toepasselijk recht

Artikel 12 : Bevoegde rechter

Artikel 13 : Deponering algemene voorwaarden 


Artikel 1: Definities 

1.1 Onder ondernemer (van de Algemene Voorwaarden) wordt verstaan Mister Aqua B.V. 

1.2 Onder wederpartij wordt verstaan hij die van de ondernemer voor eigen rekening en risico zaken koopt dan wel huurt en/of gebruikt maakt van aanbiedingen en 

diensten van de ondernemer. 


Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van, door of met de ondernemer, in welke vorm dan ook tot stand gekomen. 

2.2 Indien en voor zover van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken dienen de afwijkingen schriftelijk te zijn overeengekomen. 

2.3 Generlei Algemene Voorwaarden (buiten deze voorwaarden), afspraken of regelingen gelden als overeenkomen wanneer deze niet schriftelijk door de wederpartij zijn 

bevestigd en door de ondernemer schriftelijk zijn aanvaard. 


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen, op welke wijze ook uitgebracht, zijn vrijblijvend tenzij dit schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. 

3.2 Een overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij van het aanbod van ondernemer. 


Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn excl. eventuele verzendkosten, verpakking en BTW, incl. accijns en andere heffingen die van overheidswege 

worden opgelegd. 

4.2 De ondernemer is vrij in de keuze van verpakking en verzending.

4.3 Alle in het aanbod genoemde prijzen en/of voorwaarden hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders overeengekomen. 

4.4 De ondernemer is gerechtigd om per factuur of creditfactuur administratiekosten ter hoogte van € 2,95 excl. BTW ter dekking van de administratieve kosten in rekening 

te brengen, tenzij anders overeengekomen. 


Artikel 5: Verandering in prijzen 

5.1 Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die opwaartse invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, belastingen etc. is de ondernemer gerechtigd de opgetreden koopprijsverhoging aan de wederpartij door te berekenen. 

5.2 Uitsluitend in het geval bovengenoemde prijsverhoging zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voor doet, is wederpartij bevoegd de overeenkomst 

te ontbinden. 

5.3 De ondernemer is gerechtigd om één maal jaarlijks de huur-/lease en productprijzen te indexeren. 


Artikel 6: Betaling 

6.1 Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij te late betaling is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum verzuim is 

de wederpartij (zonder ingebrekestelling) wettelijk handelsrente verschuldigd. Ieder beroep op terugvordering van het betaalde, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. 

Afwering van de betalingsverplichting met een beroep op verrekening van het betaalde, uit welke hoofde dan ook, is uit gesloten. Afwering van de betalingsverplichting met een beroep op verrekening (compensatie) of door het leggen van eigen beslag of anderszins is niet toegestaan, tenzij partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen, of zulks bij rechtelijk vonnis is toegestaan. 

6.2 De zaken worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd en worden derhalve pas eigendom van de wederpartij na integrale betaling van alle geleverde zaken. 

6.3 In geval van (aanvrage van) faillissement of (aanvrage van) surseance van betaling van de wederpartij, alsmede indien beslag wordt gelegd op de verhuurde zaken of op 

de met eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is het verschuldigde bedrag terstond geheel opeisbaar. De ondernemer is alsdan gerechtigd de gehuurde zaken op te eisen, terug te nemen en er over te beschikken, teneinde te trachten het de ondernemer toekomende deel zoveel mogelijk op de opbrengst ervan te verhalen. 

6.4 In geval een overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, door welke reden dan ook, is wederpartij afgezien van de wettelijke handelsrente, 15% van het 

factuurbedrag verschuldigd als buitengerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van € 150,00. 

6.5 Indien één of enige zaken bij levering ontbreken schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, ten zij gebruiker niet binnen een nader overeengekomen 

termijn de ontbrekende zaken kan leveren. 


Artikel 7: Levering 

7.1 De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, tenzij 

de overschrijding uitsluitend aan opzet of grove schuld van leidinggevenden van de ondernemer is te wijten. In dat geval is de 

aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de verkochte zaken. 

7.2 De wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken bij aankomst te controleren op aantal en transportschade. Afwijking en/of schade 

dient aan gebruiker onverwijld schriftelijk medegedeeld te worden, bij gebreke waarvan wederpartij jegens ondernemer al zijn rechten op grond van dergelijke 

(vermeende) schade of tekortkoming verliest. 

7.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de wederpartij tenzij anders overeengekomen. 

7.4 Indien de wederpartij de levering verricht door de ondernemer weigert of niet in staat is om de bestelde producten en/of diensten in ontvangst te nemen is de ondernemer gerechtigd bezorgkosten met een maximum van € 39,95 excl. BTW per leveringsverzoek in rekening te brengen. 

7.5 De ondernemer is gerechtigd om meerkosten in rekening te brengen in geval van leveringen die langer dan 25 minuten in beslag nemen. De ondernemer is tevens 

gerechtigd om wachtkosten in rekening te brengen indien de bezorger langer dan 15 minuten dient te wachten alvorens hij met zijn werkzaamheden kan aanvangen. 

7.6 De diensten van de ondernemer gekenmerkt met “Service-overeenkomst” en/of “onderhouds-overeenkomst” bieden de in het aanbod aangegeven diensten. Voor een 

tijdelijk vervangend model worden meerkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen (“all-in Service Package” of “Plus Service Package”). 

7.7 Reparaties met een maximale kostenpost van € 100,00 excl. BTW mogen zonder afspraak met de wederpartij worden verricht en in rekening worden gebracht tenzij anders overeengekomen (“all-in Service Package”). 

7.8 Indien de kosten van een reparatie de dagwaarde (bepaald door een servicemonteur van de ondernemer) overschrijden zal het te repareren product enkel tegen meerkosten worden gerepareerd, en valt derhalve niet onder de aangekochte dienstbundel gekenmerkt met “Service overeenkomst” of “onderhouds-overeenkomst”. 


Artikel 8: Reclame 

8.1 Wederpartij dient eventuele gebreken anders dan genoemd in artikel 7.2 binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken - of indien de zaken worden geleverd in gedeelten, 

2 dagen na levering gedeelten - schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. 

8.2 Retourzendingen worden door de ondernemer slechts in ontvangst genomen, indien franco verzonden en na toestemming van de ondernemer. 

8.3 Reclame geeft de wederpartij nimmer recht zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer de betaling op te schorten of zijnerzijds het te betalen factuurbedrag te verrekenen. 

8.4 Bij reclameringen en retourzendingen wordt geen restitutie op het aankoopbedrag of factuurbedrag gedaan tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de ondernemer. 


Artikel 9: Uitsluiting aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid voor schade welke door de wederpartij en/of derde wordt geleden dan wel zou worden geleden als direct of indirect gevolgd van de te late, onvoldoende, of onjuiste levering alsmede van ondeugdelijkheid van de door de ondernemer verkochte en/of verhuurde zaak of onderdelen daarvan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij vrijwaart de ondernemer voor eventuele schadeclaims van derden. Schadeclaims door derden bij de wederpartij ingediend kunnen niet worden verhaald op de ondernemer. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van leidinggevenden van ondernemer. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan 

de factuurwaarde van de verkochte zaken. 


Artikel 10: Huurovereenkomst 

10.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de wederpartij het onderhoud van de gehuurde waterkoeler uitsluitend door de ondernemer (Mister Aqua) of een door 

de ondernemer aangewezen onderneming laten verzorgen. Eventuele storingen tussentijds worden binnen ca. 5 werkdagen opgelost tenzij anders is overeengekomen. 

10.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient de wederpartij alle risico’s met betrekking tot het gehuurde, daaronder inbegrepen de risico’s van diefstal, waterschade en brandschade afdoende te verzekeren. De wederpartij is gehouden is des gevraagd een afschrift van de des betreffende polissen aan de ondernemer ter beschikking 

te stellen. 

10.3 De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van door de ondernemer geconstateerde schade aan de gehuurde zaak, 

in dit geval zal de betaalde borg worden ingehouden. 

10.4 De ondernemer is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en zich daarop weer in het bezit van het gehuurde te stellen, zonder dat hiervoor enige rechtelijke tussenkomst en/of rechtelijke ontbinding van de overeenkomst is vereist ingeval van: 

- (aanvragen van) faillissement of surseance van betaling van de wederpartij; 

- ontbinden, liquidatie of wijziging in de rechtsvorm van wederpartij;

- beslag op het verhuurde;

- voortdurend verzuim van wederpartij om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling van
de gebruiker alsnog binnen 

10 dagen voor behoorlijke nakoming van deze verplichtingen zorg te dragen; 

Indien de gebruiker tussentijds de overeenkomst beëindigd om andere redenen daar hierboven genoemd, is de ondernemer bevoegd om het resterende bedrag tot en met de (aanvankelijk overeengekomen) einddatum van de overeenkomst te factureren en in rekening te brengen 

10.5 Wederpartij machtigt hiermee onherroepelijk de ondernemer of de door de ondernemer aan te wijzen personen om ingeval van beëindiging of het eindigen van de 

overeenkomst het gebouw of terrein te betreden waar het gehuurde zich bevindt, opdat de ondernemer zich in het bezit van het gehuurde kan stellen. De kosten van het door gebruiker terugnemen van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij. 


10.6 Wederpartij machtigt hiermee dat de ondernemer na afloop van de overeenkomstduur de kosten voor het retour halen van de 

ter beschikking gestelde goederen bij de wederpartij in rekening kan stellen, deze kunnen indien van toepassing, worden verrekend 

met de borg 


10.7 Opzegtermijn huur en service overeenkomsten
De opzegtermijn bedraagt minimaal twee maanden voor einddatum overeenkomst. 

en kan alleen schriftelijk geschieden. 

10.8 Indien de overeenkomst de einddatum heeft bereikt, zonder schriftelijke opzegging, wordt de betreffende overeenkomst telkens 

automatisch met een jaar verlengd. 


Artikel 11: Statiegeld 

Mister Aqua BV heeft het recht conform de richtlijnen van de Nederlandse en Europese watercooler associatie AWC en WE, om geen statiegeld te retourneren 

voor flessen wanneer: 

-  er geen dop meer op de fles zit

- de flessen niet droog op een donkere plaats zijn op geslagen.

- de flessen opgeslagen zijn op een sterk geurende plaats

- de fles anders gebruikt is als waarvoor deze bedoeld is.

- de buiten of binnen zijde van de fles vervuild en/ of beschadigd is

- er op de fles naast het Mister Aqua labels labels/ stickers geplakt zijn

- flessen, welke voorzien zijn van een niet Mister Aqua sticker

- de wederpartij niet kan aantonen dat er daadwerkelijk statiegeld is betaald 


Artikel 12: Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten 

Wenen april 1980. 


Artikel 13: Bevoegde rechter 

In geval van geschillen over de overeenkomst en/of de uitvoering van een of meer bepalingen daarvan is uitsluitend bevoegd de competente rechter te Roermond. 


Artikel 14: Deponering Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.