InkoopFocus

Actief sinds: 2019 Mar 27

We zorgen ervoor dat u bespaart op uw secundaire inkoopstroom. Uit onze ervaring blijkt dat de meeste bedrijven hun professionele inkopers (terecht) op het primaire inkoopproces inzetten, dus op alle inkoop die op de handel, de produktie of de dienstverlening is gericht. Logisch, want daar moet een inkoper met zijn expertise het verschil maken als het gaat om kostprijs, omzet en resultaat. Wat ook uw bedrijf misschien uit het oog verliest, is dat de secundaire inkoopstroom een hele substantiële is: omdat het hier om niet-omzet gerelateerde kosten gaat, is iedere euro besparing een euro resultaat. Om dezelfde euro resultaat via omzetverhoging te bereiken, zou u een veelvoud van deze euro aan extra omzet moeten genereren. Dit laatste is vele malen lastiger. Om nog eens te benadrukken hoe substantieel deze secundaire inkoopstroom is, verwijzen we naar onderzoek waaruit blijkt dat het hier om een bedrag van € 13.500,- tot € 20.000,- per medewerker per jaar gaat. Denk hierbij aan kantoormaterialen, kantoormeubilair, energie, drukwerk, verpakkingsmaterialen, schoonmaak, koffie en thee, zakenreizen, koeriersdiensten, telefonie en nog veel meer. Kortom, besparing op deze kosten is de kortste weg naar resultaatverbetering!

bedrijfsinformatie

Leverancier :

InkoopFocus

E-mail :

r.dieltjes@inkoopfocus.nl

Telefoonnummer :

06-55301829

Factuuradres :

Peelland 21,
5133 CK Riel
Let op, het correspondentie adres is niet altijd gelijk aan het retouradres. Stuur een e-mail naar info@facilitydeal.nl voor een goedkeuring en het juiste adres voor het terugsturen van uw product.

BTW nr :

094821720B01

Bestellingen

Wil je meer informatie over jouw bestelling? Controleer de status van uw bestelling in uw account. Kijk bij de help klant voor meer informatie.

algemene voorwaarden


Algemeen:

FacilityFocus is een handelsnaam van InkoopFocus (kvk. nr. 64027228).  Deze algemene voorwaarden hebben derhalve betrekking op zowel FacilityFocus als InkoopFocus.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen InkoopFocus (FacilityFocus) (hierna: Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden (hierna: Werkzaamheden) die Opdrachtnemer aanbiedt en/of verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte (hierna: Offerte) en/of overeenkomst (hierna: Overeenkomst) staan vermeld.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2 - Verplichting

2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

Artikel 3 - Offertes

3.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen.

3.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

 

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 - Contractsduur en Uitvoeringstermijn

5.1 Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

 

Artikel 6 - Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

 

Artikel 7 - Betaling

7.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

8.2 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 9 - Klachten

9.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Bij overschreiding van deze termijn komen alle klachten of aanspraken te vervallen.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de gebrekkige Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 10 - Opzegtermijn

10.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

10.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest Opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor de reeds verrichte Werkzaamheden.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen, zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 13 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

 

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

12.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht - en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt - is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 13 - Vrijwaringen

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

14.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd, alsmede de naam van de Opdrachtgever, te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

 

Artikel 15 - Geheimhouding

15.1 Indien Opdrachtnemer - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 - Beëindiging

16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

16.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

16.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

Artikel 17 - Overdracht en plichten

17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

18.2 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Offerte of Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de rechter bevoegd voor de gemeente Tilburg.