Koop BV

Actief sinds: 2019 May 24

bedrijfsinformatie

Leverancier :

Koop BV

E-mail :

richard@koopbv.nl

Telefoonnummer :

0499-496066

Factuuradres :

Ekkersrijt 2005,
5692 BB Son
Let op, het correspondentie adres is niet altijd gelijk aan het retouradres. Stuur een e-mail naar info@facilitydeal.nl voor een goedkeuring en het juiste adres voor het terugsturen van uw product.

BTW nr :

NL807208425B01

Bestellingen

Wil je meer informatie over jouw bestelling? Controleer de status van uw bestelling in uw account. Kijk bij de help klant voor meer informatie.

algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Koop Kantoorinrichting B.V. . , Ekkersrijt 2005,  5692 BB  Son. Inschrijfnummer KvK te Eindhoven 170.55.323

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van kopen en verkoop van Koop Projectinrichting B.V. gevestigd te Son hierna noemen de gebruiker.De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen,geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Als dan de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.

2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomsten de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomende derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1. Leveringen geschieden niet franco.

Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de gebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4. Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uilading/lossing.

5. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiele verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn,hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de tegenpartij.

2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaak gelegen.

3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

4. Niet- geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde artikel 4.

 

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief- en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker  te worden gebracht. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.

2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3.Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en

 

risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.

5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn ge- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

1. De gebruiker wijdt zich van zijn taak zoals van bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet te wijten. Eenzelfde beperking in aansprakelijkheid geldt te aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich in die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

3. Onverminderd het bepaald in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker- uit welke hoofden ook- beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4.A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

4.B. Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximaal termijn van 1 jaar.

5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal de garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade en voorzover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven en/of adviezen heeft gehandeld;

C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 9: BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant te geschieden.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in de lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van  2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van 12% op jaarbasis zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van de maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C.en de wederpartij na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand,gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-,en/of executiemaatregelen,waaronder kosten van een faillissentsaanvragen voor rekening van de wederpartij.Laatstgenoemde zal terzake buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn15% over het openstaande bedrag zulks met een minimum van € 75,00.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichting tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen,

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 10: VERREKENING

Indien de wederpartij, uit welke hoofde ook, een of meer tegen vorderingen tegen de gebruiker heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surceance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOM ONTWERPEN

1. Gebruiker is rechthebbende op rechten industriele en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software en dergelijke.

2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruikrecht toe.

 

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De gebruiker behoudt zich het eigendom van geleverde goederen en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de wederpartij.

2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van de schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontboden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surceance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

 

ARTKEL 15: WANPRESTATIE/VERUIM

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst in gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreed als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijnvan niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door  werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of de niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surceance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatievan de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.

2.Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake.

3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGD RECHTER

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

2.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands Recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter van het arrondisement ter plaatse waar gebruiker gevestigd is, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde Rechter.